Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Esra
dc.date.accessioned2019-12-20T11:37:36Z
dc.date.available2019-12-20T11:37:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1049
dc.descriptionDanışman: Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı 27.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractÇalışma, sağlık çalışanlarının geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini, Ekim 2018-Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul'daki iki devlet hastanesinde çalışmakta olan (hekim, hemşire ve ebe) 284 sağlık çalışanı oluşturdu. Veriler, veri bilgi formu ve Bütüncül Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbba Karşı Tutum Ölçeği (BTATÖ) ile toplandı. Veri analizinde frekans, yüzde, ortalama, Kolmogorov - Smirnov dağılım testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Sağlık çalışanlarının yaş ortalamasının 33,83±7,87/yıl, %70,1'inin kadın, %58,5'inin evli, %58,5'inin hemşire olduğu görüldü. Katılımcıların sadece %25,4'ünün GETAT ile ilgili uygulamaları daha önce duyduğu, %65,8'inin etkinliğine inandığı, %68'inin bu yöntemlerin kullanılması gerektiğini düşündüğü, %68,7'sinin en etkin tedavi yönteminin medikal tedaviye ek GETAT yöntemleri olduğunu ifade ettiği saptandı. Sağlık çalışanları masaj, meditasyon, yoga, müzik terapi ve sülük terapi yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduğunu düşündüğünü; proloterapi, kayropraksi, naturopati, ayurveda, homeopati ve apiterapi yöntemlerini ise hiç bilmediklerini ifade etti. Katılımcıların sadece %9,5'inin GETAT ile ilgili bir eğitim aldığı, eğitim almayanların %65,8'inin eğitim almak istediği bulundu. Çalışanların BTATÖ'nden aldıkları toplam puanın orta düzeyde (28,15±5,43) olduğu belirlendi. Sağlık çalışanlarının GETAT kullanma, GETAT eğitimi alma isteği, GETAT uygulayıcısı olma isteği ve en iyi tedavinin medikal tedaviye ek olan GETAT olduğunu düşünme ile BTATÖ'nin bütüncül sağlık alt boyutu puan ortalamalarının daha düşük olduğu ve bu kişilerin tanımlayıcı alternatif tıbba yönelik olumlu tutumun diğerlerinden daha fazla olduğu saptandı.en_US
dc.description.abstractThe study was conducted as a descriptive study in order to determine the knowledge, attitudes and behaviors of health care professionals about traditional and complementary treatment methods.The sample of the study was consisted of 284 health care workers (physicians, nurses and midwives) worked in two public hospitals in Istanbul between October 2018 and February 2019. Data was collected viadata information form and Holistic Complementary and Alternative Medicine Attitude Scale(HCAMAS). Frequency, percentage, mean, Kolmogorov - Smirnov distribution test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used for data analysis. It is seen that the mean age of health care workers was 33.83 ± 7.87 / year, and 70.1% of them were female while 58.5% were married and 58.5% were nurses. It was determined that only 25.4% of the participants had heard about TCT-related applications before, 65.8% believed that they were effective, 68% thought that these methods should be used, and 68.7% expressed that the most effective treatment method was medical treatmentsupplemented with TCT applications. Health care professionalsstated that they have enough knowledge about massage, meditation, yoga, music therapy and leech therapy methods while knowing nothing about prolotherapy, chiropractic, naturopathy, ayurvedic, homeopathy and apitherapy methods.It was found that only 9.5% of the participants received a training on TCT and 65.8% of those who did not have any training, recommended for one. It was identified that employees'total score of HCAMAS was moderate (28.15 ± 5.43). Via Health care workers' will to use TCT, receive TCT training, become a TCT practitioner, and their belief in TCT as the best treatment together with medical treatment, it was confirmed that the mean scores of HCAMASholistic health subscale were lower and the positive attitude of those individuals towards descriptive alternative medicine was higher than others.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTamamlayıcı Tıpen_US
dc.subjectGeleneksel Tıpen_US
dc.subjectSağlık Çalışanıen_US
dc.subjectComplementary Medicineen_US
dc.subjectConventional Medicineen_US
dc.subjectHealth Care Workeren_US
dc.titleSağlık çalışanlarının geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerine yönelik bilgi, tutum ve davranışlarıen_US
dc.title.alternativeKnowledge, attitude and behavior of health workers about traditional and complementary treatment methodsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Biilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess