Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Handan
dc.contributor.authorKızılkaya Beji, Nezihe
dc.contributor.authorKaradağ, Ayşe
dc.contributor.authorEmlik, Kübra
dc.date.accessioned2020-06-23T07:55:08Z
dc.date.available2020-06-23T07:55:08Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.issn2148-4872
dc.identifier.issn2149-2468
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17371/UHD.2016719478
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1284
dc.description.abstractAmaç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik bilgilerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Gümüşhane Üniversitesi’nde sağlık, sosyal ve fen bilimlerinde lisans eğitimi alan basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 271 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen soru formu ve Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği (CSÜSBÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, Kruskal Wallis, Mann Whitney U Ki kare analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,1’dir. Katılımcıların %57,8’i kız, %42,2’si erkek, %90,7’si bekârdır. Katılımcıların cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeylerini yeterli bulma durumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Okuldan, ailesinden, internet ve televizyon gibi medya araçlarından eğitim alan öğrencilerin, CSÜSBÖ puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin CSÜSBÖ puan ortalaması 13,7±5,0’dır. Bilgi puanı yeterli olan öğrenci yüzdesi 5,9’dur. Sonuç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin, üreme ve cinsel sağlık bilgileri yetersiz bulunmuştur. Öğrencilere yönelik cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yeterli hizmet verilebilmesi için, üniversiteler bünyesinde ‘Gençlik Danışma Birimi’ ya da ‘Üreme Sağlığı Merkezi’ adı altında birimler oluşturulmalı, sektörler arası işbirliği yapılmalı ve genç bireylerin ilgisini çekecek faaliyetler düzenlenmelidir.en_US
dc.description.abstractAim: The research was designed as a descriptive research in order to assess university students’ knowledge of sexual and reproductive health. Method: The sample of research consisted of 271 students studying at Gümüşhane University in faculties of health, social and science by using simple random sampling method. Data were obtained through the Sexual Health Reproductive Health Knowledge Scale (SHRHKS), and the questionnaire developed by the researcher. In the analysis, frequency, Kruskal Wallis, Mann Withney U, Chi square tests were used. Results: The average age of the students is 20.5±2.1. 57.8% of the participants were women, 42.2% were men, 90.7% of them were single. A significant difference was found between the participants’ genders and their perceptions about finding their knowledge levels of sexual and reproductive health conditions sufficient. Average SHRHKS score of the students who received education at school at home or from the internet and television was found to be higher. Students’ sexual knowledge scores’ mean was 13.7 ± 5.0. The percent of students who had sufficient level of knowledge was 5.9. Results: The results revealed that university students’ knowledge of sexual and reproductive health was insufficient. In order to provide the required sexual and recruitment services about reproductive health issues, units under the name of ‘Youth Advisory Unit’ or ‘Reproductive Health Center’ should be created, intersectoral partnerships should be established, and activities attracting young people’s attention should be organized.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGüven Plus Grup A.Ş.en_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.17371/UHD.2016719478en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectCinsel Sağlıken_US
dc.subjectÜreme Sağlığıen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectSexual Healthen_US
dc.subjectReproductive Healthen_US
dc.subjectUniversity Studentsen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin üreme ve cinsel sağlığa yönelik bilgi düzeylerien_US
dc.title.alternativeUniversity students ‘knowledge level for sexual and reproductive healthen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalUluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume2016en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage97en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess