Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKumsar Karakoç, Azime
dc.contributor.authorPakyüz Çınar, Sezgi
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-05-30T19:08:12Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-05-30T19:08:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1305-0397
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/135
dc.description.abstractGiriş: Metabolik sendrom tedavisinde sağlıklı yaşam biçimi davranış- larının benimsenmesi ve sağlığın geliştirilmesi temel prensip olarak kabul edilmektedir. Amaç: Metabolik sendrom tanısı alan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Yöntem: Araştırmanın örneklemini; İstanbul ilinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin Obezite Polikliniğinde tedavi-takibi yapılan ve hekim tarafından Metabolik sendrom tanısı konan, araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üzeri 225 kadın oluşturdu. Veriler, Hasta Tanıtım Formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçek-II kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik, t testi, Kruskal Wallis testi kullanıldı ve anlamlılık p<.05 olarak kabul edildi. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 49.08±12.69 yıl olup; %56.9’u ilk ve orta okul eğitim düzeyine sahip, %80’i evli, %86.2’si çocuk sahibi ve %88.9’u ev hanımıdır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ÖlçekII ortalama toplam puanının 130.74±18.77 olduğu belirlendi. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçek-II’de en yüksek alt boyut puanının manevi gelişim, en düşük alt boyut puanının ise fi ziksel aktivite alanında olduğu saptandı. Sonuç: Metabolik sendromlu kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanı orta düzeydedir ve fi ziksel aktiviteleri yetersizdir. Buna göre; metabolik sendromlu kadınların sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmaları için desteklenmesi ve yaşam tarzı deği- şiklikleri konusunda motive edilmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractIntroduction: The adoption of healthy lifestyle behaviors are considered to be the basic principles of health promotion in the treatment of metabolic syndrome. Aim: To determine healthy lifestyle behaviors and the affecting factors these behaviors have on women with metabolic syndrome. Methods: The sample comprised 225 women 18 years and over who were diagnosed and treated for metabolic syndrome in the obesity outpatient clinic of a teaching and research hospital in Istanbul. The data was collected by a questionnaire which includes sociodemographic information and the Health Promoting Lifestyle Profi le Scale-II. Data were analyzed using descriptive statistics, student-t, and Kruskal-Wallis test, and the signifi cance level was accepted as p&lt;.05. Results: The mean age of women was 49.08&plusmn;12.69 years. 56.9% of them graduated from primary school, 80% were married, 86.2% had children, and 88.9% were housewives. It was found that the mean total score on the Health Promoting Lifestyle Profi le Scale-II was 130.74&plusmn;18.77. The highest score on the scale was in the selfactualization subscale and the lowest score was in the habitual regular exercise behaviors subscale. Conclusion: It was concluded that healthy lifestyle behaviors of women with metabolic syndrome were at a moderate level and that exercise was inadequate. Therefore, women with metabolic syndrome should be encouraged and motivated to make healthy lifestyle changes including better diet and regular exercise.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleMetabolik sendromlu kadınlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ve ilişkili faktörlerin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the healthy lifestyle behaviors and related factors on women with metabolic syndromeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHemşirelikte Eğitim ve Araştırmaen_US
dc.contributor.departmentBiruni Üniversitesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record