Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüleç, Zeynep Nagehan
dc.date.accessioned2020-11-26T08:40:55Z
dc.date.available2020-11-26T08:40:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1436
dc.descriptionDanışman: Doç. Dr. Şölen Himmetoğluen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, gece yeme sendromu olan ve olmayan postmenopozlu kadınlarda vücut yağ yüzdesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamına 1 Mart-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Özel Mihrimah Sultan Tıp Merkezine başvuran Gece Yeme Sendromu olan (30 kişi) ve olmayan (30 kişi), toplam 60 postmenopozlu kadın alınmıştır. Çalışmaya dahil olan kişilere ilişkin veriler; demografik bilgi ve antropometrik ölçüm bilgilerinin değerlendirildiği “Genel Anket Formu” ile, gece yeme sendromunu belirlemek için “Gece Yeme Anketi” ile ve yaşam kaliteleri “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Bu veriler yüz yüze anket yöntemi ve bireysel görüşme ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin istatiksel analizleri için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Yaş ortalaması 56,5±4,2 yıl olan postmenopozlu kadınların gece yeme anket puanları; gece yeme sendromu olanlarda 44,2±3,7 ve olmayanlarda 22,1±3,8 çıkmıştır (p<0,05). Gece yeme sendromu olanların BKİ ortalaması (32,9±3,2) ve vücut yağ yüzdesi (43,1± 4,7), gece yeme sendromu olmayanlara göre (BKİ, 27,8±4,2; vücut yağ yüzdesi, 36,2±6,5) daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Yaşam kalite alt boyutları arasında; genel sağlık algısı, yaşamsallık, sosyal fonksiyon, mental rol ve mental sağlık puanları sırasıyla; gece yeme sendromu olanlarda 42,8±16,4; 32,1±17,6; 57,5±24,4; 22,2±40,4; 42,9±14,8 ve olmayanlarda 56,3±11,6; 62,0±12,6; 87,5±16,7; 85,5±29,9; 74,9±8,7’dir. Bu alt boyutlara bakıldığında gece yeme sendromu olan ve olmayan gruplar arasında tüm parametrelerde önemli fark bulunmuştur (p<0,05). Sonuç olarak postmenopozlu kadınlarda gece yeme sendromunu araştıran direkt bir çalışma bulunmadığından, bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerekliliği düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is women who has night eating syndrome or not postmenopausal women body fat percentage and quality of life is intended to examine the relationship between. The study that is between March 1-April 30 2019, syndrome (30 people) and non- (30 people) who applied to Özel Mihrimah Sultan Medical Center, a total of 60 postmenopausal women have considered. Data of people who are involved in the study; demographic information and anthropometric measurement information to be learned of “General Questionnaire”, to determine the level of your eating habits at night “Night-Eating Questionnaire”, investigation of the quality of life for “SF-36 Quality Of Life Scale” collected with. These data are face to face survey method and with individual interviews were obtained. Statistical analysis of the data collected for the SPSS 21.0 program was used. The average age of the 56,5±4,2 year postmenopausal women night-eating survey scores; night eating syndrome in patients with 44,2±3,7 and non- 22,1±3,8 has founded. (p<0,05). Night eating syndrome are BKI average (32,9±3,2) and body fat percentage (43,1± 4,7), night eating syndrome according to the non- (BKİ, 27,8±4,2; body fat percentage, 36,2±6,5) It has been found in higher (p<0,05). Among the sub dimension of quality of life; general health perception, a vital, social function, scores of mental role and mental health respectively; night eating syndrome in patients with 42,8±16,4; 32,1±17,6; 57,5±24,4; 22,2±40,4; 42,9±14,8 and non 56,3±11,6; 62,0±12,6; 87,5±16,7; 85,5±29,9; 74,9±8,7 has founded. Looking at this sub dimension night eating syndrome and non-group significant differences were found (p<0,05). Postmenopausal woman night eating syndrome, body fat percentage and the relationship between quality of life there is no direct study investigating. This should be done more studies in this subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGece Yeme Sendromuen_US
dc.subjectPostmenopozen_US
dc.subjectVücut Yağ Yüzdesien_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectNight Eating Syndromeen_US
dc.subjectPostmenopauseen_US
dc.subjectBody Fat Percentageen_US
dc.subjectQuality of Lifeen_US
dc.titlePostmenopozlu kadinlarda gece yeme sendromu, vücut yağ yüzdesi ve yaşam kalitesi arasindaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between night eating syndrome, body fat percentage and quality of life in postmenopausal womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess