Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGencer, Ayşegül
dc.date.accessioned2020-11-26T10:41:41Z
dc.date.available2020-11-26T10:41:41Z
dc.date.issued01.2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1441
dc.descriptionDanışman: Dr. Öğr. Üyesi Azime Karakoç Kumsaren_US
dc.description.abstractÇalışma, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresör düzeyinin uyku kalitesine etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tasarımda yapılan araştırmanın örneklemini, Bursa ilinde bir devlet hastanesinin ikinci basamak genel yoğun bakım ünitesinde 02 Nisan 2018 – 28 Şubat 2019 tarihleri arasında yatan 270 hasta oluşturdu. Araştırmanın verileri, "Hasta Tanıtım Formu", "Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKİ)" ve "Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÜÇSÖ)" kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma, frekans, yüzde) yanı sıra Bağımsız Örneklem t testi, Tek Yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey HSD Post-hoc testi, Spearmen Korelasyon Analizi, Kruskal Wallis Mann, Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Araştırmaya katılan hastaların PUKİ ölçek toplam puan ortalaması 15.01±2.69 ve YBÜÇSÖ toplam puan ortalaması 128.32±16.37 olarak saptandı. Hastaların, çevresel stresör düzeyi ile öznel uyku kalitesi alt boyut toplam puanları arasında pozitif yönlü zayıf ilişki bulundu (r:0.181). Hastaların çevresel stresör düzeyi arttıkça uyku latansı alt boyut toplam puanları da artmakta (r:0.163); uyku süresi alt boyut toplam puanları azalmakta (r:0.154) ve gündüz işlev bozukluğu süresi alt boyut toplam puanları artmakta (r:0.461) idi. Hastaların uyku kalitesi kötü ve çevresel stresörlerden etkileme düzeyleri orta seviyededir. Hastaların çevresel stresör düzeyi arttıkça uyku kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study was to evaluate the effect of perceived environmental stressors on sleep quality of patients treated in the intensive care unit. The sampling of this descriptive, cross-sectional and relational design study was 270 patients who were hospitalized between 02 April 2018 - 28 February 2019 in a second line general intensive care unit of a public hospital in Bursa. Data were collected using "Patient Identification Form", "Pittsburg Sleep Quality Scale (PSQI)" and "Intensive Care Unit Environmental Stressors Scale (ICUESS)". In addition to descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency, percentage), Independent Sample t test, One Way ANOVA, Tukey HSD Post-hoc test, Spearmen Correlation Analysis, Kruskal Wallis Mann, Whitney U test were used to evaluate the data. Results were evaluated at p <0.05 significance level. The mean PSQI total score of the patients included in the study was 15.01 ± 2.69, and the mean total score of the ICUESS was 128.32 ± 16.37. There was a positive weak correlation between environmental stressor level and subjective sleep quality subscale total scores (r: 0.181). As the environmental stressor level of the patients increased, sleep latency subscale total scores increased (r: 0.163); sleep duration subscale total scores decreased (r: 0.154) and day time dysfunction duration subscale total scores increased (r: 0.461). The sleep quality of the patients is poor and the level of influence from environmental stressors is moderate. As the environmental stressor level of the patients increases, sleep quality is negatively affected.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÇevresel Stresören_US
dc.subjectUyku Kalitesien_US
dc.subjectYoğun Bakım Ünitesien_US
dc.subjectEnvironmental Stressoren_US
dc.subjectSleep Qualityen_US
dc.subjectIntensive Care Uniten_US
dc.titleYoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastaların algıladıkları çevresel stresörlerin uyku kalitesine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of perception of environmental stressors on sleep quality of patients treated in intensive care uniten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage80en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess