Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüldür, Merve
dc.date.accessioned2020-11-26T11:03:15Z
dc.date.available2020-11-26T11:03:15Z
dc.date.issued01.2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1444
dc.descriptionDanışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Zeki İlgaren_US
dc.description.abstractBu çalışma romantik kıskançlık ve bağlanma stillerinin romantik ilişkiler arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma grubunu İstanbul ilinde yaşayan, 18-65 yaşarası hayatında en az bir kez romantik ilişki deneyimi olan 208 kadın ve 208 erkek olmak üzere toplam 416 katılımcı oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri, Romantik Kıskançlık Ölçeği ve Çok Boyutlu İlişki Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin karşılaştırılmasında Tek yönlü (One way) Anova testi kullanılmıştır. Anova testi sonrasında farklılıkları belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc analizi olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Araştırmanın sürekli değişkenleri arasında pearson korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, romantik ilişki ile romantik kıskançlık arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bağlanma stili ile romantik ilişki doyumu arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Romantik İlişkiler ile kaygı ve kaçınmalı bağlanma arasındaki ilişkinin oldukça güçlü olduğu görülmüştür. Bağlanma stilinin romantik ilişkiyle ilişkisi incelendiğinde kaçınma düzeyinin romantik ilişkiye olumsuz olarak etki ettiği saptanmıştır. Bu araştırma kapsamında ele alınan bulgular ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to investigate the relationship between romantic jealousy and attachment styles. The research group consisted of 416 participants (208 women and 208 men) who lived in Istanbul and had at least one romantic relationship between 18-65 years of age. Personal Information Form, Inventory of Experiences in Close Relationships, Romantic Jealousy Scale and Multidimensional Relationship Scale were used as data collection tools. The data obtained from the study were analyzed using SPSS (Windows 22.0). Number, percentage, mean and standard deviation were used as descriptive statistical methods in the evaluation of the data. The t-test was used to compare quantitative continuous data between two independent groups, and the One-way Anova test was used to compare quantitative continuous data between more than two independent groups. After the Anova test, Scheffe test was used as a complementary post-hoc analysis to determine the differences. Pearson correlation and regression analysis were used among the continuous variables of the study. According to the results of the study, there is a significant relationship between romantic relationship and romantic jealousy. A significant relationship was found between attachment style and romantic relationship satisfaction. The relationship between Romantic Relations and anxiety and avoidant attachment was found to be quite strong. When the relationship between attachment style and romantic relationship was examined, it was found that avoidance level had a negative effect on romantic relationship. The findings discussed in this study are discussed in the context of the related literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectRomantik Kıskançlıken_US
dc.subjectBağlanma Stillerien_US
dc.subjectRomantik İlişkien_US
dc.subjectRomantic Jealousyen_US
dc.subjectAttachment Stylesen_US
dc.subjectRomantic Relationshipen_US
dc.titleRomantik kıskançlık ve bağlanma stillerinin romantik ilişkilerle ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelationship of romantic jealousy and attachment styles with romantic relationshipsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess