Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Ayşegül
dc.date.accessioned2020-11-26T13:34:06Z
dc.date.available2020-11-26T13:34:06Z
dc.date.issued10.2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1463
dc.descriptionDanışman: Prof. Dr. Tülay İrezen_US
dc.description.abstractGünümüzde infertilite sebebi ile kliniğe başuvuran çiflerde yaygın olarak görülen varikosel, testiküler toplardamarın anormal genleşmesi sonucu testisten çıkan kirli kanın geri akışına neden olan varisleşmedir. Varikosel etiyolojisi ile aşırı miktarda artan oksidatif stres hücresel homeostazı bozarak sperm DNA’sında fragmantasyon ve maturasyonu, anormal kromatin paketlenme ve mitokondriyal hasara neden olup erkek infertilitesi ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada amaç varikoselli ve normal olgularda spermatozoada oksidatif stres ilişkili mitokondriyal membran potansiyeli, DNA fragmantasyonu, kromatin kondensasyonu ve sperm maturasyonuna etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada; Biruni Üniversite Hastanesi Üroloji polikliniğine başvuran hastalardan varikoselli (n:24) ve normal hasta gruplarında (n:24) WHO kriterlerine uygun standart semen analizi uygulanarak ardından Anilin blue (mavisi) boyama yöntemi ile sperm maturasyon defekti, Acridine orange (turuncusu) boyama yöntemi ile sperm DNA fragmantasyon hasarı, Chromomycin A3 boyama yöntemi ile sperm kromatin kondensasyonu ve Nitroblue tetrazolium boyama ile oksidatif stresin mitokondriyal membran potansiyeline etkisi değerlendirildi. İki grup arasındaki verilerin değerlendirilmesi student-t testi analizi ile yapılarak karşılaştırıldı. Bu tez çalışmasına göre varikoselli ve normal hasta gruplarında sperm konsantrasyonu, motilitesi ve morfolojisi açısından varikosel hasta istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Karşılaştırılan iki grup arasında DNA fragmantasyonu, sperm maturasyonu, kromatin kondensasyonu ve mitokondriyal membran potansiyeli açısından anlamlı farklılık bulunmuş olup, varikosel kaynaklı oksidatif stresin mitokondriyal membran potansiyeline etkisi belirlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak varikosel hasta grupları sperm DNA hasarı ve anormal mitokondriyal membran potansiyeli açısından normal hasta grubuna göre daha yüksek olduğu gösterilmiş, varikosel kaynaklı oksidatif stresin negatif etkisi ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractVaricocele, commonly seen in couples presenting to the clinic because of infertility, is the varicocele that causes the backflow of dirty blood from the testis as a result of abnormal expansion of the testicular vein. Excessive oxidative stress caused by varicocele etiology disrupts cellular homeostasis, causing fragmentation and maturation of sperm DNA, abnormal chromatin packaging and mitochondrial damage, resulting in male infertility. The aim of this study was to investigate the effects of oxidative stress-related mitochondrial membrane potential, DNA fragmentation, chromatin condensation and sperm maturation in spermatozoa in varicocele and normal cases. In this study; Biruni University Hospital Urology outpatient clinic varicocele patients (n: 24) and normal patient groups (n: 24) according to WHO criteria standard standard semen analysis was applied, followed by aniline blue (blue) staining method with sperm maturation defect, Acridine orange (orange) staining method sperm DNA fragmentation damage, sperm chromatin condensation with Chromomycin A3 staining method and the effect of oxidative stress on mitochondrial membrane potential with Nitroblue tetrazolium staining were evaluated. The evaluation of the data between the two groups was compared with student-t test analysis. According to this thesis, varicocele patients were found statistically different in terms of sperm concentration, motility and morphology in varicocele and normal patient groups (p <0.05). There was a significant difference between two groups in terms of DNA fragmentation, sperm maturation, chromatin condensation and mitochondrial membrane potential, and the effect of varicocele induced oxidative stress on mitochondrial membrane potential was determined (p <0.05). Varicocele patient groups were found to be higher in sperm DNA damage and abnormal mitochondrial membrane potential than normal patient group, and negative effects of varicocele induced oxidative stress were revealed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectVarikoselen_US
dc.subjectOksidatif Stresen_US
dc.subjectNitroblue Tetrazoliumen_US
dc.subjectSperm Mitokondriyal Membran Potansiyelien_US
dc.subjectVaricoceleen_US
dc.subjectOxidative Stressen_US
dc.subjectNitroblue Tetrazoliumen_US
dc.subjectSperm Mitochondrial Membrane Potentialen_US
dc.titleVarikosel olgularında semen oksidatif stres ürünleri ve antioksidanları ile birlikte sperm mitokondriyal membran potansiyelinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativePresentati̇on of sperm mi̇tochondri̇al membrane potenti̇al wi̇th semen oxi̇dati̇ve stress products and anti̇oxi̇dants together i̇n vari̇cocele casesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess