Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzçelikçi, Büşra
dc.date.accessioned2021-11-10T09:56:47Z
dc.date.available2021-11-10T09:56:47Z
dc.date.issued05.2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1572
dc.descriptionDanışman: Doç. Dr. Mahir Cengiz ; Prof. Dr. Fatma Çeliken_US
dc.description.abstractHemodiyaliz hastalarında malnütrisyon, hastalığın morbidite ve mortalitesini yüksek oranda etkileyen bir faktör olduğundan, değerlendirme yöntemleriyle tanımlanması gerekmektedir. Malnütrisyonun teşhisi için yeni bir konsensüs raporu ile ortaya konan Malnütrisyon Üzerine Küresel Liderlik Girişimi (GLIM) kriterlerinin, klinikte yetişkinler için malnütrisyonun saptanmasında kullanımı önerilmektedir. Hemodiyaliz hastalarında beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanımının uygun olduğu düşünülen faz açısı değeri ve Malnütrisyon-İnflamasyon Skoru (MİS) umut verici yöntemler arasındadır. Bu çalışmanın amacı, belirlenen tarama yöntemlerini kullanarak hastaların beslenme durumunu değerlendirmek ve bu yöntemler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Genel bilgiler, beslenme durumu, biyokimyasal bulgular, GLIM Kriterleri, MİS, Nütrisyonel Risk Taraması-2002, Mini Nütrisyonel Değerlendirme ve Onodera Prognostik Nütrisyonel İndeksi (PNI-O) içeren veri toplama formu ile hasta verileri derlenmiştir. Hastaların antropometrik ölçümleri yapılmış ve Biyoelektrik İmpedans Analizi (BİA) yöntemi ile faz açısı değeri elde edilmiştir. Çalışma, 64 kadın ve 51 erkek olmak üzere toplam 115 hasta üzerinde yapılmıştır. GLIM kriterlerine göre kadınların %48'inde, erkeklerin %52'sinde malnütrisyon saptanmıştır. Bireylerin faz açısı değeri ile PNI-O (r=0.433, p<0.05), baldır çevresi (r=0.199, p<0.05), üst orta kol çevresi (ÜOKÇ) (r=0.236, p<0.05) ve yağsız vücut kütlesi (r=0.429, p<0.05) arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bireylerin MİS puanı ile vücut ağırlığı (r=-0.324, p<0.05), beden kütle indeksi (r=-0.202, p<0.05), serum albümin (r=-0.410, p<0.05), baldır çevresi (r=-0.275, p<0.05), ÜOKÇ (r=-0.273, p<0.05), yağsız vücut kütlesi (r=-0.444, p<0.05), faz açısı (r=-0.439, p<0.05) ve PNI-O (r=-0.432, p<0.05) değerleri arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. GLIM kriterlerine göre daha fazla birey malnütrisyonlu olarak saptandığından, bu kriterlerin malnütrisyonu saptamada diğer yöntemlerden daha başarılı olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractSince malnutrition is a factor that highly affects the morbidity and mortality of the disease in hemodialysis patients, it should be defined by evaluation methods. The Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) criteria set forth by a new consensus report for the diagnosis of malnutrition is recommended for clinical use in detecting malnutrition for adults. Phase angle value and Malnutrition-Inflammation Score (MIS), which are thought to be suitable for use in the evaluation of nutritional status in hemodialysis patients, are among the promising methods. The aim of this study is to evaluate the nutritional status of patients using the determined screening methods and to investigate the relationship between these methods. Patient data were compiled with a data collection form containing general information, nutritional status, biochemical findings, GLIM Criteria, MIS, Nutritional Risk Screening-2002, Mini Nutritional Assessment, and Onodera Prognostic Nutritional Index (PNI-O). Anthropometric measurements of the patients were made and the phase angle value was obtained with the Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) method. The study was conducted on a total of 115 patients, 64 women and 51 men. According to the GLIM criteria, 48% of women and 52% of men were malnourished. A positive correlation was found between the phase angle value of individuals and PNI-O (r=0.433, p<0.05), calf circumference (r=0.199, p<0.05), mid-upper arm circumference (MUAC) (r=0.236, p<0.05), and lean body mass (r=0.429, p<0.05). A negative correlation was found between the MIS score of the individuals and their body weight (r=-0.324, p<0.05), body mass index (r=-0.202, p<0.05), serum albumin (r=-0.410, p<0.05), calf circumference (r=-0.275, p<0.05), MUAC (r=-0.273, p<0.05), lean body mass (r=-0.444, p<0.05), phase angle (r=-0.439, p<0.05) and PNI-O (r=-0.432, p<0.05) values. Since more individuals are found to be malnourished according to the GLIM criteria, it is thought that these criteria may be more successful than other methods in detecting malnutrition.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBeslenme Durumuen_US
dc.subjectGLIM Kriterlerien_US
dc.subjectHemodiyalizen_US
dc.subjectMalnütrisyonen_US
dc.subjectNutritional Statusen_US
dc.subjectGLIM Criteriaen_US
dc.subjectHemodialysisen_US
dc.subjectMalnutritionen_US
dc.titleHemodiyaliz hastalarında GLIM kriterleri, faz açısı, malnütrisyon-inflamasyon skoru ve diğer tarama araçlarının değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of GLIM criteria, phase angle, malnutrition-inflammation score and other screening tools in hemodialysis patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage113en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess