Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Gülsüm
dc.date.accessioned2021-11-17T16:04:25Z
dc.date.available2021-11-17T16:04:25Z
dc.date.issued05.2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1576
dc.descriptionDanışman: Doç. Dr. Adeviye Tuğba Tunceren_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Yetersizlik Tanısı almış çocukların ifade edici becerilerini arttırmak için Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı(EDEP) uygulamasının etkisini incelemektir. Tek denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modelinin kullanıldığı bu çalışma otizm spektrum bozukluğu tanısı almış iki erkek, bir kız öğrenci ile yürütülmüştür. İfade edici dil becerilerinin arttırılması için EDEP programı uygulanmış, başlama düzeyi, öğretim, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiştir. Araştırma bulgularına göre, erken çocukluk döneminde gelişimsel yetersizlik tanısı almış çocukların ifade edici dil becerilerinin arttırılmasında EDEP programının etkili olduğu, öğretim sonrasında da beceriyi korudukları; farklı ortam, materyal ve uygulayıcıya genelleyebildikleri görülmüştür. Ayrıca çalışmaya katılan katılımcıların anne-babalarının sosyal geçerlilik sorularına verdikleri cevaplar araştırmanın sosyal geçerlilik bulgularını oluşturmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the effectiveness of the Interaction-based Early Education(RT) in order to increase the expressive language skills of children diagnosed with Developmental Disabilities in Early Childhood. Multiple probe model with inter-subject probe stage, which was one of the single-subject research methods, was used in the study. It was conducted with two male students and one female student diagnosed with autism spectrum disorder. In order to improve their verbal communication skills, the RT was implemented, including the baseline, teaching, monitoring and generalization sessions. According to the findings of the study, the RT was effective in increasing the expressive language skills in children in early childhood diagnosed with developmental disabilities, they were able to maintain their skills after the education, and they were able to generalize these skills to different environments, materials and practitioners. In addition, the responses of the parents to the social validity questions constituted the findings of the study regarding social validity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEtkileşime Dayalı Erken Eğitim Programı (Responsive Teaching)en_US
dc.subjectGelişimsel Yetersizliken_US
dc.subjectOtizm Spektrum Bozukluğuen_US
dc.subjectİfade Edici Dil Becerilerien_US
dc.subjectResponsive Teachingen_US
dc.subjectDevelopmental Disebilities (Autism Spectrum Disorder)en_US
dc.subjectExpressive Language Skillsen_US
dc.titleEtkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocukların İfade Edici Dil Becerileri Üzerindeki Etkisien_US
dc.title.alternativeEffect Of Responsive Teaching Upon The Expressive Language Skills Of Children With Developmental Disebilitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage126en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess