Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMemişoğlu, Merve
dc.contributor.authorBilen, Ömer
dc.date.accessioned2022-03-03T07:48:29Z
dc.date.available2022-03-03T07:48:29Z
dc.date.issued06.2021en_US
dc.identifier.issn1304-530X
dc.identifier.issn2148-6247
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2020.19052
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/1962
dc.description.abstractGİRİŞ ve AMAÇ: Global olarak Tezgâh Üstü İlaç pazarı önemli ölçüde büyümektedir. Bu bağlamda çalışmamızda, reçetesiz ilaçların yanı sıra, bitkisel ürünler, gıda takviyeleri ve diğer sağlık ürünleri gibi ilaç dışı ürünler de stratejik olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, genişletilmiş OTC endüstrisinin mevcut problemlerine olası stratejik çözümler sunmak için analizini yapmaktır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada entegre SWOT ve Bulanık Analitik Ağ Prosesi (FANP) analizlerinin yanı sıra sektör profesyonellerinin bakış açılarını kapsayan nicel analizler yapılmıştır. BULGULAR: Çalışmadan elde ettiğimiz bulgular en uygun pazar stratejilerinin WO2 (Sosyal medya ve mobil uygulamalar dahil bilişim ve dijital teknolojileri pazarlama maliyetlerini düşürmek için kullanmak), SO2 (OTC pazarının büyümesi için selfmedikasyon / kişisel bakımı teşvik etmek ve bu amaçla bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapmak), ST2 (Sağlık okuryazarlığını geliştirmek için internet ve sosyal medya gibi alternatif kanallar aracılığıyla doğru ve anlaşılır bilgilere erişimi arttırmak) olduğunu göstermiştir. Bu kilit stratejiler dijital teknolojilerin kullanımı ile yakından ilgilidir. Ayrıca bu çalışmada SO1 (OTC ürünleri daha yüksek karlılık taşıdığı için eczacıyı danışmanlık yapmaya teşvik etmek), ST1 (Üretimde kaliteyi sağlamak ve toplum sağlığını iyileştirmeye yönelik güvenli ilaç kullanımını tanıtmak için, paydaşlara eğitim programları düzenlemek) gibi diğer stratejiler ayrıntılı olarak incelenmiş ve sonuçları yorumlanmıştır. TARTIŞMA ve SONUÇ: Dijital dönüşümün etkisi düşünüldüğünde, aynı stratejiler gelişmekte olan diğer pazarlar için de uygulanabilir. Bu çalışma, Tezgâh Üstü İlaç sektörünün toplum sağlığını geliştiren ve buna bağlı olarak sağlık maliyetini azaltan paydaşlardan biri olarak önemini vurgulamıştır.en_US
dc.description.abstractINTRODUCTION: Globally, the Over the Counter (OTC) market is growing significantly. Within this context, our study reviews OTCs (non-prescription drugs), together with non-pharmaceutical products such as herbal products, dietary supplements, and other healthcare products strategically. The aim of this study is to analyse the expanded OTC industry to offer possible strategic solutions for existing problems. METHODS: Within this study, we utilized integrated SWOT and Fuzzy Analytic Network Process (FANP) analysis along with quantitative analysis covering industry professionals' perspectives. RESULTS: Our findings from this study showed that the most suitable market strategies are WO2 (To use IT and digital technologies, including mobile applications and social media, in reduction of marketing costs), SO2 (To promote self-medication / self-care for the growth of the OTC market and to invest in information and communication technologies for this purpose), ST2 (To improve health literacy, increase access to accurate and understandable information via alternative channels like internet and social media). These key strategies are closely related to utilization of digital technologies. In addition, other strategies like SO1 (To encourage pharmacist to provide consulting as OTC products carry a higher profitability), ST1 (To undertake stakeholder training programs in order to ensure production quality and introduce safe use to improve community health) were examined in detail and their outcomes were interpreted in this study. DISCUSSION AND CONCLUSION: Given the impact of digital transformation, the same strategies can also be implemented for other emerging OTC markets. This study underlines the importance of the OTC sector as one of the main drivers improving community health and reducing health cost accordinglyen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherTurkish Pharmacists' Association, Academy of Pharmacyen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.4274/tjps.galenos.2020.19052en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTezgah Üstü İlaçlaren_US
dc.subjectReçetesiz İlaçlaren_US
dc.subjectİlaç Dışı Ürünleren_US
dc.subjectSWOT Analizien_US
dc.subjectBulanık Analitik Ağ Prosesien_US
dc.subjectOver-The-Counter Drugs (OTC)en_US
dc.subjectNon-Prescription Drugsen_US
dc.subjectNonpharmaceutical Productsen_US
dc.subjectSWOT Analysisen_US
dc.subjectFuzzy Analytic Network Process (FANP)en_US
dc.titleStrategic analysis of Turkish over - the - counter drugs (OTC) and non - pharmaceutical products marketen_US
dc.title.alternativeTürkiye tezgah üstü ilaç ve ilaç dışı ürün pazarının stratejik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Journal of Pharmaceutical Sciencesen_US
dc.contributor.departmentEczacılık Fakültesien_US
dc.identifier.volume18en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage252en_US
dc.identifier.endpage261en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess