Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTumaç, Esra
dc.date.accessioned2022-03-07T11:26:51Z
dc.date.available2022-03-07T11:26:51Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2074
dc.descriptionDanışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayıren_US
dc.description.abstractSon yıllarda dünyada ve ülkemizde sezaryen ile doğum en sık yapılan majör cerrahi girişimlerden biridir. Bu çalışma sezaryen ile doğumun annenin doğum sonu konforuna etkisini saptamak amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı olarak yapıldı. Bu araştırmanın evrenini, bir Kamu hastanesinde sezaryen doğum yöntemi ile doğum yapan, doğum sonu ikinci gününde olan araştırmaya katılmayı kabul eden anneler oluşturdu. Güç analizi hesaplaması sonucunda araştırmanın minimal örneklem büyüklüğü, birinci sezaryen doğumunu yapan 80, ikinci sezaryen doğumunu yapan 103, üç ve üzeri sezaryen doğumunu yapan 69 olmak üzere toplam 252 anneden oluştu. Araştırmanın verileri için ''Tanıtıcı Özellikler Formu'', ''Doğum Sonu Konfor Ölçeği'' ve "Görsel Kıyaslama Ölçeği'' formları kullanıldı. Araştırmada, ilk sezaryen doğumu olan annelerin çoğunun hastanede, tek yataklı odada kaldıkları, ısıyı iyi/orta, mahremiyeti, gürültüyü ve güvenliği iyi/çok iyi olarak değerlendirdikleri görüldü. Gebelerin sezaryen sayısına göre "Görsel Kıyaslama Ölçeği" puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı (F=242.46; p=0.00) olduğu bulundu (p<0.05). Doğum sonu konfor toplam puanları (F=13.17; p=0.00), üç ve üzeri sezaryen doğumu olanlarda daha fazla olduğu belirlendi. Ancak alt boyut psikospritüel konfor puan ortalamaların, sezaryen sayısı bir olanların (x̄=39.90), iki olanların (x̄=38.59) ve üç ve üzeri olanların puanlarından (x̄=38.66) yüksek olduğu saptandı. Sonuç olarak; sezaryen sayısı arttıkça hastane ısısına, mahremiyete, gürültü ve güvenliğe daha fazla dikkat edildiği ve bu konudaki farkındalığın artmasına bağlı iyi/çok iyi diyenlerin oranının düştüğü belirlendi. Sezaryen sayısı arttıkça hastanın ağrısının doğru orantılı olarak arttığı bulundu. Sezaryen sayısı arttıkça doğum sonu konfor toplam puanlarının da artması, annelerin doğum sonu görülebilen sorunların olağan olduğunu düşünmeleri sonucu olabilir. Anahtar Kelimeler: Hemşire, doğum, sezaryen, konforen_US
dc.description.abstractIn recent years, cesarean delivery is one of the most frequently performed major surgical procedures in the world and in our country. This study was conducted as a descriptive, cross-sectional and correlational study to determine the effect of cesarean section on the postpartum comfort of the mother. The universe of this study consisted of mothers who gave birth by cesarean section in a public hospital and who agreed to participate in the study on the second day of postpartum. As a result of the power analysis calculation, the minimal sample size of the study consisted of a total of 252 mothers, 80 of whom had the first cesarean section, 103 who had the second cesarean section, and 69 who had three or more cesarean deliveries. "Descriptive Characteristics Form", "Postpartum Comfort Scale" and "Visual Comparison Scale" forms were used for the data of the study. In the study, it was observed that most of the mothers who had a first cesarean section stayed in a single bed room in the hospital and rated the temperature as good/moderate, privacy, noise and security as good/very good. It was found that the "Visual Comparison Scale" scores of the pregnant women were statistically significantly different (F=242.46; p=0.00) according to the number of cesarean sections (p<0.05). Postpartum comfort total scores (F=13.17; p=0.00) were found to be higher in those who had three or more cesarean deliveries. However, it was determined that the sub-dimension psychospiritual comfort score averages were higher than the scores of those with one cesarean section (x̄=39.90), those with two (x̄=38.59) and those with three or more (x̄=38.66). As a result; It was determined that as the number of cesarean sections increased, more attention was paid to hospital temperature, privacy, noise and security, and the ratio of those who said good/very good decreased due to the increase in awareness on this issue. It was found that as the number of cesarean sections increased, the patient's pain increased in direct proportion. The increase in postpartum comfort total scores as the number of cesarean sections increases may be the result of mothers' thinking that postpartum problems are normal. Key words: nurse, birth, cesarean section, comforten_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBiruni Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectDoğumen_US
dc.subjectSezaryenen_US
dc.subjectKonforen_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectBirthen_US
dc.subjectCesarean Sectionen_US
dc.subjectComforten_US
dc.titleSezeryan ile doğumun annenin doğum sonu konforuna etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of cesarean delivery on the postpartum comfort of the motheren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentEğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage108en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess