Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, Seda
dc.contributor.authorYılmaz, Özge Eda
dc.contributor.authorSavaşer, Sevim
dc.date.accessioned2022-03-09T08:12:13Z
dc.date.available2022-03-09T08:12:13Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.issn2149-4983
dc.identifier.issn2149-9306
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/jaren.2018.083
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2115
dc.description.abstractÖz: Amaç: Araştırma hemşirelik ve sağlık alanı dışındakibölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyalel yıkama ile ilgili bilgi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapıldı.Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evreniniİstanbul’daki bir üniversitede öğrenim gören öğrenciler;örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden, hemşirelikbölümünde öğrenim gören 185 öğrenci ile sağlık alanıdışındaki bölümlerde öğrenim gören 177 öğrenci oluşturdu(N=362). Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanananket formu ile toplandı. Elde edilen verilerin değerlendirmesinde ortalama, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı.Bulgular: Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalamasının 20.07±1.79 yıldır. Çoğunluğunun kız olduğu(%79,8), hemşirelikte öğrenim gördüğü (%51,1), birincisınıfta olduğu (%40,9) ve öğrenci yurdunda kaldığı (%61,9)saptandı. “Günlük el yıkama sayınız kaçtır?” sorusunahemşirelik öğrencilerinin %19,5’inin, diğer bölümlerdekiöğrencilerin %17’5’inin “11 kez ve üzeri yıkarım” yanıtınıverdikleri, “Ellerinizi ne kadar süre yıkarsınız?” sorusunahemşirelik öğrencilerinin %60’ının, diğer bölümlerdekiöğrencilerin ise %0,6’sının “15 saniyeden fazla.” yanıtınıverdikleri, “Ellerinizi kurular mısınız?” sorusuna hemşirelik öğrencilerinin çoğunluğunun (%59,5) diğer öğrencilerin ise %9,6 sının “Her zaman kurularım” yanıtını verdikleri ve bu bulguların hemşirelik öğrencilerinin lehine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu belirlendi(p<0,05).Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşirelik öğrencilerinin daha bilinçli olduğu fakat her iki grubun da el yıkamadavranışlarını geliştirmek için eğitim gereksinimleri olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractAbstract:Objective: The aim of the study was to determine the know- ledge and behavior of university students who did not receive education, and training in nursing and other departments of health sciences related to social handwashing in 5 categories. Method: The students who were attending a university in Istanbul formed the universe of this descriptive research, while its sampling consisted of 185 students educating in the nursing department, and 177 student educating in other departments (n=362) who agreed to participate in the study. The data were collected using a questionnaire form prepared by researchers. For the evaluation of data obtained mean, percentile and chi-square test were used. Results: The mean age of the students was 20.07±1.79 years. It was determined that the majority of the students included in the survey was girls (79.8%, n=35), nursing students (51.1%), first grade students (40.9%) and they were staying in dormitories (61.9%). In answer to the question, “How often do you wash your hands?” 19.5% of the nursing students and 17.5% of the students in the other sections gave the answer “11 times and over”; In response to the question “How long are you washing your hands?”, 60% of the nursing students and 0.6% of the students in the other sections gave the answer “more than 15 seconds” In answer to “Do you dry your hands?” 59.5% of the nursing students and 9.6% of the other students answered “always” (p<0.05). These findings were determined to be statistically significant in favour of the nursing students. Conclusion: These results indicate that nursing students are more conscious about hand washing, but both groups need training to improve their hand washing habits.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherSağlık Bilimleri Üniversitesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.5222/jaren.2018.083en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÜniversite Öğrencisien_US
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectSosyal El Yıkamaen_US
dc.subjectHijyenen_US
dc.subjectUniversity Studenten_US
dc.subjectNurseen_US
dc.subjectSocial Hand Washingen_US
dc.subjectHygieneen_US
dc.titleHemşirelik ve sağlık alanı dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sosyal el yıkama ile ilgili görüş ve davranışlarıen_US
dc.title.alternativeOpinions and behaviors of university students who learned in nursing and other fields of health science related to social handwashingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Academic Research in Nursingen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume4en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage83en_US
dc.identifier.endpage91en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess