Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGüzel, Kerim
dc.date.accessioned2022-06-07T07:24:43Z
dc.date.available2022-06-07T07:24:43Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2619-9203
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.46332/aemj.859981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2208
dc.description.abstractAmaç: Fazla kilo ve obezite, sağlık için risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlanmaktadır. Obezite için birinci basamak tedaviler arasında diyet terapisi, fiziksel aktivite, davranış değişikliği ve ilaç kullanımı yer almaktadır. Bu yöntemlerin başarı sağlayamadığı durumda bu kişilerin obezite ile mücadelelerinde cerrahi seçenek gündeme gelmiştir. Obezite cerrahisi konusu özellikle son otuz yılda teknolojik gelişmelerin ışığında oldukça önemli bir değişim ve gelişim göstermiştir. Bu bağlamda hazırlanan bu çalışma ile konu ile ilgili yayınlanmış olan nitelikli araştırmalar incelenerek, bütüncül bir bakış açısı sunabilmek açısından “bariatrik cerrahi” konusunun tematik gelişimi görselleştirilmiştir. Araçlar ve Yöntem: Araştırmada analize dahil edilen makalelere ilişkin veriler Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından elde edilmiştir. Bu çalışmada 1990-2020 yılları arasında 9776 makaleye ulaşılmış ve bu makalelerin verilerini analiz için SciMAT ve Vosviewer programları kullanılmıştır. Araştırma bulguları stratejik diyagramlar, tematik ağlar, örtüşüm haritası ve tematik gelişim haritası ile bilim haritalama ve bibliyometrik analizler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Yayımlanan makale sayısının 2001 ve sonrasında giderek artış gösterdiği görülmüştür. En fazla makale ABD tarafından yayınlanırken, bu ülkeyi Fransa, İtalya ve İspanya takip etmektedir. Makalelerin en fazla İngilizce, Almanca ve İspanyolca dillerinde yayınlandığı bulunmuştur. İncelenen makalelerin toplam atıf sayısının 199.761, h-indeks değerinin 141 olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada; bariatrik cerrahinin 1990-2020 yılları arasında çok fazla gelişme gösterdiği gerçeği vurgulanmaktadır. Bilim haritalama teknikleri kullanılarak bu gelişimin dinamikleri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractPurpose: Overweight and obesity are pose health risks. First-line treatments for obesity include diet therapy, physical activity, behavior modification, and medication use. In cases where these methods fail, the surgical option comes to the fore in people's struggle against obesity. The subject of obesity surgery has shown a significant change and development in the light of technological developments. With this study prepared in this context, the thematic development of the "bariatric surgery" subject was visualized to present a holistic perspective by examining the qualified studies published on the subject. Materials and Methods: The data of the articles included in the analysis in the study were obtained from the Web of Science (WoS) Core Collection database. In this study, 9776 articles were reached between 1990-2020 and SciMAT and Vosviewer programs were used to analyze the data. The research findings were evaluated with strategic diagrams, thematic networks, overlap maps, thematic development maps, science mapping and bibliometric analysis. Results: It was observed that the number of published articles increased gradually in 2001 and after. Most articles were published by the USA, followed by France, Italy and Spain. It was seen that the articles were mostly published in English, German and Spanish. It was also determined that the total number of citations of the examined articles was 199.761 and the h-index value was 141. Conclusion: This study emphasizes the fact that bariatric surgery showed much improvement between 1990-2020. The dynamics of this development were studied using science mapping techniques.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKırşehir Ahi Evran Üniversitesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.46332/aemj.859981en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBariatrik Cerrahien_US
dc.subjectBibliyometrik Analizen_US
dc.subjectBilim Haritalama Tekniklerien_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectBariatric Surgeryen_US
dc.subjectBibliometric Analysisen_US
dc.subjectScience Mapping Techniquesen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.titleBariatrik cerrahi konusunda yapılan araştırmaların bilim haritalama teknikleri ile bibliyometrik analizien_US
dc.title.alternativeBibliometric analysis of bariatric surgery researches with science mapping techniquesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAhi Evran Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentTıp Fakültesien_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage109en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record