Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSezgin, Esin
dc.contributor.authorYağcı, Filiz
dc.contributor.authorArıcı Doğan, Duygu
dc.date.accessioned2022-06-09T07:35:57Z
dc.date.available2022-06-09T07:35:57Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2147-3374
dc.identifier.issn2602-280X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33417/tsh.936771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2224
dc.description.abstractKişilerarası ilişkilerin odağında olumlu aile ilişkileri; aile içi etkili iletişim, aile üyelerinin davranışları olduğu kadar aile bütünlük duygusu da bulunmaktadır. Empati ve affetme olguları da olumlu kimlik gelişiminde ve yaşantımızın her alanında insanlar arasındaki iletişimi etkin hale getiren önemli parametrelerdendir. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin empati becerileri, affetme eğilimleri ve aile bütünlük duygusu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın örneklemini Türkiye’de bulunan bazı üniversitelerde 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 18-21 yaş aralığındaki 393 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli ile hazırlanmıştır. Çalışma verileri SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak çalışmaya katılan öğrencilerle ilgili detaylı bilgi alabilmek için “Kişisel Bilgi Formu”, “Temel Empati Ölçeği” ve “Affetme ölçeği” ile “Aile Bütünlük Duygusu” ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak, anlaşılabilirlik ile affetme ve kendini affetme arasında, duygusal empati ile affetme arasında, başkasını affetme ile temel empati ve duygusal empati arasında bir ilişki olduğu saptanmıştır. Aile yapısı ile aile bütünlük duygusu arasında anlamlı ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çekirdek aileye sahip üniversite öğrencilerinin aile bütünlük duygusunun yüksek olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractPositive family relationships at the center of interpersonal relationships; There is effective communication within the family, the behavior of family members as well as a sense of family unity. Empathy and forgiveness are also important parameters that make communication between people effective in positive identity development and in all areas of our lives. In this study, it was aimed to examine the relationship between university students' empathy skills, their tendency to forgive and the sense of family unity. For this purpose, in some universities in the sample of 393 students in Turkey are working in line with the 2020-2021 academic year studying in the 18-21 age range. The study was prepared with the relational scanning model, which is one of the quantitative research methods. The data obtained from the study were analyzed using the SPSS 22.00 package program. Independent groups t test, one-way analysis of variance, correlation analysis were used to analyze the data. As a data collection tool, "Personal Information Form", "Basic Empathy Scale" and "Forgiveness Scale" and "Family Integrity Scale" were used to obtain detailed information about the students participating in the study. As a result, it was found that there is a relationship between understandability and forgiveness and self-forgiveness, between forgiveness and emotional empathy, between forgiveness of someone else and basic empathy and emotional empathy. It was concluded that there is a relationship between family structure and family cohesion. It was found that university students with nuclear families are happy to spend time with their families.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHacettepe Üniversitesien_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.33417/tsh.936771en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜniversite Öğrencilerien_US
dc.subjectEmpatien_US
dc.subjectAffetmeen_US
dc.subjectAile Bütünlük Duygusuen_US
dc.subjectCollege Studentsen_US
dc.subjectEmpathyen_US
dc.subjectForgivenessen_US
dc.subjectSense of Family Integrityen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin empati becerileri, affetme eğilimleri ve aile bütünlük duygusu arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between empathy skills, tendencies to forgive and family integrity of university studentsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalToplum ve Sosyal Hizmeten_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-97729855en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-5574-9922en_US
dc.contributor.authorID0000-0003-4853-4637en_US
dc.identifier.volume32en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1305en_US
dc.identifier.endpage1324en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record