Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKöse, Selmin
dc.contributor.authorDoğan, Pınar
dc.contributor.authorGöktaş, Sonay
dc.contributor.authorYıldız, Tülin
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-05-30T20:38:59Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-05-30T20:38:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2602-3032
dc.identifier.issn2602-3040
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17826/cumj.412676
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/713
dc.description.abstractPurpose: The aim of this study is to perform a comparison of the personality characteristics of nursing students and their status regarding tattoos and piercings. Materials and Methods: The sample of this descriptive study consisted of the students of the nursing departments of one private and one public university in the year 2016-2017 (n=718). Data for the study was collected using an Information Form and the Hacettepe Personality Inventory via face to face interviews. Results: 8.9% of the students were found to have tattoos, and 11% were found to have piercings. When the mean scores taken by the participants from the Hacettepe Personality Inventory were compared according to their status regarding having tattoos and piercings, a statistically significant difference to the advantage of those without tattoos was found in the social adaptation dimension. No differences in the Hacettepe Personality Inventory mean scores of the students were found according to their status regarding having piercings. Conclusion: A majority of the students were found to not have tattoos and piercings. No significant difference could be found between the tattoo/piercing statuses of the students and their personality characteristics. These results are thought to be related to the cultural values the students were raised with and the dynamics of the society they live in.en_US
dc.description.abstractAmaç:. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile dövme-piercing yaptırma durumlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmanın örneklemini bir vakıf ve bir devlet üniversitesinde 2016-2017 eğitim-öğretim yılında tüm sınıflarda öğrenim gören 718 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yapılandırılmış bilgi formu ve Hacettepe Kişilik Envanteri kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Bulgular: Öğrencilerin %8,9’unun dövme, %11,’sinin ise piercing yaptırdığı belirlendi. Hacettepe Kişilik Envanterinden öğrencilerin aldıkları ortalama puanlar incelendiğinde, sosyal uyum boyutunda dövme yaptırmayan öğrencilerin, ortalama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi. Öğrencilerin piercing yaptırma durumlarına göre ise Hacettepe kişilik envanterinden aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Sonuç: Öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dövme veya piercing yaptırmadığı belirlenirken, kişilik özellikleri ile dövme veya piercing yaptırma durumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Bu sonucun öğrencilerin yetiştiği kültürel değerle ve içinde bulunduğu toplumun dinamikleriyle alakalı olabileceği düşünülmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇukurova Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17826/cumj.412676en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectStudenten_US
dc.subjectCharacteristicen_US
dc.subjectTattoosen_US
dc.subjectPiercingsen_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectDövmeen_US
dc.titleComparison of personality characteristics of nursing students with tattoo-piercing situationsen_US
dc.title.alternativeHemşirelik öğrencilerinin kişilik özellikleri ile dövme-piercing yaptırma durumlarının karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCukurova Medical Journalen_US
dc.contributor.departmentBiruni Üniversitesien_US
dc.identifier.volume43en_US
dc.identifier.startpage158en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record