Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydıntuğ Myrvang, Nursel
dc.date.accessioned2022-06-01T10:19:20Z
dc.date.available2022-06-01T10:19:20Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2667-5617
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.47356
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/2169
dc.description.abstractÖz:Sağlık yönetimi, doğrudan insan sağlığı ve yaşamı ile ilgilidir. Sağlık yönetiminde alınacak kararların insan yaşam kalitesi ve hatta toplumun sağlık seviyesi üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Bununla birlikte sağlık kuruluşları insanlara yardım etmiş olmanın verdiği hazzı üst seviyede yaşayan meslek gruplarından oluşmaktadır. Yönetici ve liderlerin “başkaları için yaşama eğilimi ve arzusunun” buna paralel şekilde olduğu düşünülmektedir. Sağlık profesyonellerinin direncini arttırmanın ve tükenmişliği azaltmanın yollarını bulmak zorunludur. Bu nedenle, bu araştırma literatür için de önemlidir. Herhangi bir karşılık ya da ödül beklentisi olmadan bir başkasına gönüllü olarak yardım etmeye yönelik olan alturistik lider davranışının, zaman içinde kişilerin kendilerini ve dolayısı ile kurumlarını nasıl etkilediği araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu araştırma alturistik liderlik yaklaşımının, sağlık çalışanlarında, tükenmişlik üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Biruni Üniversite Hastanesi' nde çalışanlar, örneklemini de bu hastanede çalışan; hemşire, doktor ve sağlık teknisyenleri oluşturmaktadır. Evren 456 kişiden oluşmaktadır. Bu sayı üzerinden araştırmaya alınması gereken örneklem basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak hesaplandığında çıkan sayı 209' dur. Araştırmamıza gönüllü olarak katılan 199 kişiye demografik bilgilerin yanı sıra Alturistik Liderlik Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Parametrelerin normal dağılıma uygunluğunda Kolmogorov Smirnov testi kullanılmıştır. Değerlendirme yapılırken, tanımlayıcı istatistiksel metodların (Ortalama, Standart sapma, Sayı ve Yüzde) yanı sıra, niceliksel verilerde normal dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t testi kullanılmıştır. Niceliksel veri ilişkilerinin incelenmesinde, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İlişkisi olan değişkenlerin etki oranlarını görebilmek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma verileri Şubat 2020' de elde edilmiştir. Etik kurul onayı alınmıştır; etik kurul onay no:2020/43-10' dur. Araştırmada, alturistik liderlik ve tükenmişlik ölçeklerinin en düşük, en yüksek, ortalama ve standart sapma değerine göre, sağlık çalışanlarının alturistik liderlik ve tükenmişlik düzeylerinin orta seviyede olduğu bulunmuştur. Pearson Correlation Testi analiz sonuçlarına göre alturistik liderlik düzeyi ile tükenmişlik düzeyi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<,01). Özetle, alturistik liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşüktür. Alturistik liderliğin düşük düzeyde ve yüksek düzeyde olması ile tükenmişlik düzeyinin karşılaştırılmasına ilişkin Student t testi analizi sonuçlarına göre, alturistik liderlik düzeyi düşük olanların tükenmişlik düzeyleri, alturistik liderlik düzeyi yüksek olanların tükenmişlik düzeylerinden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<,05). Araştırmanın sonuçları, sağlık kuruluşlarında, örgüte ilişkin görev ya da sorunlarda çalışanların sergilediği alturistik yaklaşımın, kişilerde tükenmişlik yerine olumlu sosyal davranışta bulunduğunu hissettirmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.47356en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHealthcare Managementen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectAltruistic Leadership Approachen_US
dc.subjectBurnouten_US
dc.subjectHealth Professionalsen_US
dc.titleSağlık çalışanlarında alturistik liderlik yaklaşımı ve tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between altruistic leadership approach and burnout level in healthcare professionalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkish Studies - Social Sciencesen_US
dc.contributor.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.contributor.authorID0000-0003-3077-1693en_US
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage1147en_US
dc.identifier.endpage1159en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record