Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBilge, Çiğdem
dc.contributor.authorKızılkaya Beji, Nezihe
dc.date.accessioned30.04.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-05-30T20:44:41Z
dc.date.available30.04.201910:49:13
dc.date.available2019-05-30T20:44:41Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2147-4923
dc.identifier.issn2147-8686
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12445/847
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, kadınlarda obezitenin üriner şikayetlerle ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Çalışma, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekoloji ve Ürojinekoloji Polikliniği’nde Aralık 2008-Aralık 2009 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya gebe olmayan, 20 yaş ve üzeri toplam 320 kadın alındı. Obezite derecesi beden kitle indeksi (BKİ) ile değerlendirildi. Veri toplama aracı olarak Üriner Semptom Profili (The Urinary Symptom Profile-USP) ve kişilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen sorgulama formu kullanıldı. Üriner Semptom Profili (ÜSP)’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldı. Bulgular: Elde edilen veriler doğrultusunda, kadınların %40,3’ünün BKİ normal, %35.6’sı hafif şişman ve %24.1’i şişman ve aşırışişman bulundu. Normal kilolu kadınlarda ÜSP toplam puanı 2.98±4.23, hafif şişman kadınlarda 16.56±4.27, şişman/ aşırı şişman kadınlarda ise 24.18±4.41 olarak bulundu. BKİ’ye göre ÜSP toplam puan ve alt puan arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, toplam puan ve alt puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Kadınların üriner şikayetleri incelendiğinde, stres tipi üriner inkontinans puanı 4.20±2.88, aşırı aktif mesane puanı 7.54±5.74, idrar akış hızı puanı ise 1.18±1.75 olarak bulundu. Kadınların %19.1’inde urgency ve %18.8’sinde frequency şikayeti mevcuttur. ÜSP toplam faktörlerin puanını etkileyen faktörlerin etkileme düzeyini belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulandı. ÜSP’nin test-retest güvenirliği için 20 hastaya 2 hafta sonra tekrar uygulandı. Testretest güvenirliğinde her iki uygulama arasında yüksek düzeyde korelasyon olduğu bulundu (r= 0.93). Sonuç: Beden kitle indeksi arttıkça üriner şikayetler artmaktadıren_US
dc.description.abstractAim: The aim of this study is to determine the relationship between urinary complaints and obesity in women. Method: This study conducted between December 2008 and December 2009 at the Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology Outpatient Clinic of Gynecology and Urogynecology. Totaly 320 non-pregnant and over 20 (age) women participated in this study. Obesity degree was evaluated by body mass index (BMI). As data collection device The Urinary Symptom Profile-USP and query form (in order to determinate socio-demographic positions of participants) were used. Validity and reliability studies of USP (to Turkish) were done. Results: It was determined that BMI of 40.3% women was in normal limit, 35.6% lightly overwieght and 24.1 % was obese and over obese. USP total points of normal weigth women was found 2.98 +/- 4.23, lightly overwiegth women's found 16.56 +/- 4.27, obese and over obese' found 24.18 +/- 4.41. According to USP total points when the difference between lower point and total point was statisticaly examined, a significant diff erence between total and lower point was determined (p<0.05). When women urinary complaints investigated type of stress urinary incontinence score was found 4.20 +/- 2.88, overactive bladder score was found 7.54 +/- 5.74 and urinary flow rate score was found 1.18 +/- 1.75. 19.1% of the women complained of urgency and frequency are available 18.8%. Multiple regression analysis model was used to determine the level of influence of the factors affecting the total factor points of USP. 20 patients for USP test-retest reliability were administered again two weeks later. Test-retest reliability at a high level has been found that the correlation between any two applications (r=0.93). Conclusion: Body mass index increases urinary complaints increase too.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectObesityen_US
dc.subjectBody Mass Indexen_US
dc.subjectUrinary Incontinenceen_US
dc.subjectOveractive Bladderen_US
dc.subjectUrinary Sypmtom Profileen_US
dc.subjectObeziteen_US
dc.subjectBeden Kitle İndeksien_US
dc.subjectAşırı Aktif Mesaneen_US
dc.titleKadınlarda obezite ve alt üriner sistem semptomlarıen_US
dc.title.alternativeObesity and lower urinary tract symptoms in womenen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFlorence Nightingale Journal of Nursing - Florence Nightingale Hemsirelik Dergisien_US
dc.contributor.departmentBiruni Üniversitesien_US
dc.identifier.volume24en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage72en_US
dc.identifier.endpage79en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record